ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Zasady pracy on-line

I. Przepisy ogólne 

 1. Zasady organizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zwane dalej Zasadami, określą sposób i tryb realizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania, o którym mowa  
  w Rozporządzeniu MEN z dn. 20 marca 2020 sprawie w sprawie szczególnych rozwiązań  
  w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zwanym dalej Rozporządzeniem. 
 2. Od 25 marca 2020 r. – w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty rozpoczyna się realizacja zadań szkoły, w tym realizacja podstawy programowej                                     z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
 3. Kształcenie na odległość będzie odbywało się przemiennie z użyciem monitorów ekranowych (zajęcia on-line) oraz bez ich użycia przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia wykonywanych w domu, zwanych dalej zadaniami. 
 4. Zajęcia on-line będą odbywały się z wykorzystaniem funkcjonalności dziennika elektronicznego VULCAN oraz edukacyjnej platformy Microsoft Office 365, na której uczniowie powinni się logować oraz wspomagająco Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej pod adresem www.epodreczniki.pl 
 5. Aktywności określone przez nauczyciela w zadaniach, potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia będą realizowane                                z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych wskazanych przez nauczyciela, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, materiałów prezentowanych  w programach publicznej telewizji i radiofonii oraz innych materiałów udostępnionych przez nauczyciela. 
 6. Kształcenie na odległość będzie odbywało się z zachowaniem właściwej higieny pracy umysłowej uczniów z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. Niedopuszczalne są sytuacje nadmiernego obciążania uczniów przekazywanymi do realizacji zadaniami przez poszczególnych nauczycieli przedmiotów oraz nadmierne obciążenie pracą przed monitorem komputera. Ustala się maksymalny czas pracy przed monitorem komputera: dzieci w oddziałach przedszkolnych – 30 minut, uczniowie klas I-III do 40 minut, klas IV- VI do 60 minut, klasy VII – VIII do 90 minut
 7. Zalecane jest wskazywanie uczniom zadań obowiązkowych oraz zadań dodatkowych dla chętnych. Zadania te z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji będą przekazywane nauczycielom.
 8. Zajęcia on-line oraz godziny konsultacji z nauczycielem  dla poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z dotychczasowym tygodniowym planem lekcji, który uwzględnia równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu oraz możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia.
 9. Nauczyciel przedmiotu jest dostępny dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie z tygodniowym planem zajęć. W tym czasie organizuje spotkania wirtualne ze swoją klasą na platformie lub udziela uczniom konsultacji  – można kontaktować się z nim również za pomocą e- dziennika, mailowo, lub za zgodą nauczyciela telefonicznie.
 10. Nauczyciele oddziału przedszkolnego, klas I – III oraz prowadzący zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze,  zajęcia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dostępni dla uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu.
 11. Nauczyciele specjaliści (pedagog, psycholog, logopeda) są dostępni dla uczniów, rodziców  i nauczycieli w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Prowadzą wsparcie indywidualne i grupy wsparcia on-line. Można się z nimi kontaktować za pomocą platformy edukacyjnej, mailowo lub za zgodą nauczyciela telefonicznie.
 12. Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia uczniów niepełnosprawnych ustalą indywidualnie z ich rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą godzin w umowie o pracę. Tygodniowy układ zajęć z uwzględnieniem metod i technik wspierania ucznia na odległość prześlą do dyrektora.
 13. Nauczyciele bibliotekarze są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Ich zadania to:
  1. udostępnianie zasobów wyszukanych za pomocą Internetu,
  2. udzielanie wsparcia uczniom przy wykonywaniu zadań i aktywności zleconych przez nauczycieli, szczególnie w zakresie wskazywania literatury przedmiotu w formie elektronicznej,
  3. publikacja recenzji ciekawej książki jako zachęta do jej przeczytania,
  4. prowadzenie bloga, czatu na temat ciekawych publikacji, literatury itp.
 14. Nauczyciele świetlicy oraz nauczyciele pełniący obowiązki opiekuńcze wychowawcy w oddziale przedszkolnym są dostępni dla uczniów i rodziców za pomocą wykorzystania środków      komunikacji elektronicznej w godzinach swojej pracy. Prowadzą konsultacje i wsparcie w zakresie rozpowszechniania ciekawych zabaw i gier do wykorzystania w czasie przedłużającego się pobytu dzieci w domu.
 15. W wyjątkowej sytuacji, gdy wystąpi brak możliwości pracy z uczniem  za pomocą metod i technik organizacji kształcenia na odległość dyrektor szkoły w uzgodnieniu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia przesyła materiały w wersji papierowej pocztą na wskazany przez rodzica adres.   

II. Zadania wychowawcy klas 

 1. Wychowawcy klas zbiorą informacje dotyczące: 
  1. preferowanych form komunikacji przy zdalnej realizacji programów nauczania z wykorzystaniem np. komunikatorów, poczty elektronicznej, platformy  edukacyjnej, dziennika elektronicznego,
  2. możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do Internetu w warunkach domowych w czasie trwania zajęć on-line. 
 2. Wychowawcy klas ustalą sposób komunikowania się z uczniami i rodzicami klasy i informację przekażą do dyrektora szkoły oraz nauczycieli uczących w danym oddziale.
 3. Wychowawca jest koordynatorem wszystkich działań swojej klasy.

III. Zadania nauczycieli  

 1. Nauczyciele na podstawie planów dydaktycznych ustalają Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas oraz sposób realizacji tych treści, w tym zadania do wykonania w czasie kształcenia bez użycia monitorów komputerowych. 
 2. Tygodniowy zakres zadań dla ucznia uwzględnia przewidywany, realny czas wykonania zadań                                                 z uwzględnieniem tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla poszczególnych przedmiotów.
 3.  Uczniowie biorą udział w zaplanowanych zajęciach on-line oraz realizują zadania i przesyłają do nauczyciela, który konkretnie wskazuje termin wykonania.
 4. W przypadku braku realizacji zaplanowanych zadań przez nauczyciela,  wychowawca zgłasza dyrektorowi niezrealizowanie treści podstawy programowej z wyjaśnieniem przyczyn zaistniałej sytuacji oraz przedstawia sposób modyfikacji planu dydaktycznego.
 5. Nauczyciele zgłaszają do dyrektora ewentualną potrzebę modyfikacji programu nauczania                  w związku z nową organizacją procesu kształcenia.
 6. Nauczyciele ustalają terminy konsultacji poprzez wskazanie dnia tygodnia i godzinę dostępności nauczyciela dla rodziców poza tygodniowym planem zajęć.

IV. Zadania dyrektora 

 1. Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o Zasadach organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania za pomocą strony internetowej szkoły. 
 2. Koordynuje współpracę wychowawców, nauczycieli z uczniami i rodzicami poprzez realizację zadań określonych w przyjętych Zasadach.
 3. Nadzoruje obciążenie uczniów zadaniami wskazanymi przez nauczycieli w tygodniowym zakresie treści nauczania.
 4. Dyrektor w razie potrzeby modyfikuje Szkolny zestaw programów.  

V. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób  weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 

 1. Postępy uczniów będą monitorowane poprzez obserwacje aktywności uczniów w czasie spotkań on-line oraz udzielanie ustnej lub pisemnej informacji zwrotnej (komentarza) do :
  1. odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line,  
  2. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym,   
  3. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji i innych form komunikowania się on-line,
  4. zadań i prac przesłanych do nauczyciela drogą elektroniczną lub za pomocą telefonu komórkowego.
 2. Weryfikacja wiedzy i umiejętności uczniów będzie odbywała się poprzez ocenianie bieżące:
  1. odpowiedzi ustnych w czasie zajęć on-line, 
  2. wypowiedzi uczniów na czacie tekstowym, na forum dyskusyjnym, 
  3. wypowiedzi uczniów w czasie wideokonferencji i innych form komunikowania się on-line,
  4. wykonanych w domu zadań zleconych przez nauczyciela, przesłanych mailem lub inną drogą elektroniczną,
  5. wypełniania testów on-line np. udostępnione na platformie Microsoft Teams. 
 3. Kryteria ocen bieżących oraz sposób uzasadniania tych ocen określa statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu.   

VI. Konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do udzielania konsultacji każdemu rodzicowi w czasie wyznaczonych godzin konsultacji.
 2. Uczeń ma możliwość konsultacji z nauczycielem w czasie wyznaczonym na zajęcia przedmiotowe w tygodniowym planie lekcji.
 3. Konsultacje odbywają się w formie:
  1. telefonicznej (za zgodą nauczyciela), 
  2. mailowej,  
  3. na czacie tekstowym,  
  4. w czasie wideokonferencji, 
  5. innych form komunikowania się on-line uzgodnionych z rodzicem. 

VII. Informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez ucznia ocenach

 1. Rodzice oraz uczniowie będą informowani o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych ocenach za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 
 2. W/w informacje mogą być przekazywane także za pomocą innych, uzgodnionych z rodzicem, dostępnych form porozumiewania się na odległość, w tym w czasie ustalonych w konsultacji.
 3. Uczniowie dodatkowo otrzymują informację zwrotną o postępach w nauce oraz ocenach                    na bieżąco w czasie trwających zajęć dydaktycznych. 

VIII . Dokumentowanie realizacji zadań szkoły 

 1. Dokumentowanie realizacji obowiązku szkolnego w czasie realizacji podstawy programowej  
  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
  1. w czasie zajęć on-line nauczyciel na podstawie aktywności ucznia monitoruje jego obecność na lekcji,
  2. biorąc pod uwagę brak możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego lub brak dostępu do Internetu w warunkach domowych oraz różne warunki lokalowe i wielodzietność rodziny,  które mogą wpływać na specyfikę nauki dziecka w domu – obecność monitorowana jest na podstawie wykonanego zadania – termin ustalany indywidualnie z nauczycielem.
 2. Dokumentowanie realizacji zadań nauczyciela odbywa się poprzez: 
 3. Uzupełnianie dziennika elektronicznego, w tym wpisanie zrealizowanych tematów, dostosowanie treści zajęć edukacyjnych do metod kształcenia na odległość.   

Top