ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Rys historyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu

rysy_histori

Pierwsza szkoła w Tłuszczu wg istniejącej dokumentacji. Budynek spłonął w roku1944. Wyk. Tadeusz Sasin.

Szkoła Podstawowa w Tłuszczu istniała już za czasów carskich. Mieściła się  w drewnianym budynku krytym słomą przy ul. Wiejskiej. Od frontu był ganek. Składała się z jednej izby lekcyjnej oraz pokoju i kuchni dla kierownika  i nauczyciela w jednej osobie. Nauka odbywała się na dwie zmiany, uczyły się dwie klasy jednocześnie. Długoletnim kierownikiem tej szkoły był Włodzimierz Charżewski: sybirak, działacz, patriota i społecznik. Zmarł u progu wolności w 1918r.
W latach międzywojennych szkoła najpierw mieściła się w starym budynku, a od roku 1935 w nowym drewnianym o płaskim dachu przy ul. Warszawskiej. Wtedy to szkoła przeobraziła się z cztero- w siedmioklasową. Kierownikami  po Włodzimierzu Charżewskim byli: Władysław Ołdak w latach 1918 ? 1929, potem Stanisław Kuchna do r. 1933, a następnie Antoni Grzelak, który wspomagany przez władze lokalne i państwowe oraz miejscową ludność wybudował wspomnianą szkołę.
Gdy wybuchła II wojna światowa, budynek szkolny zajęli Niemcy, a wtedy nauczanie podstawowe pod nadzorem niemieckim odbywało się w różnych wynajętych na ten cel izbach, w różnych miejscach. W r. 1942 Niemcy opuścili budynek szkolny i zajęcia odbywały się normalnie. Nauka tzw. zakazanych przedmiotów odbywała się tajnie. W Tłuszczu tajnym nauczaniem kierował Antoni Grzelak.
Po przerwie spowodowanej działaniami wojennymi naukę podjęto już jesienią 1944r. Kierownikiem szkoły nadal został Antoni Grzelak. Przedwojenny budynek przestał odpowiadać wymogom zwiększającej się ilości uczniów i klas. Budynek liczył 8 izb lekcyjnych, brak było świetlicy, sali gimnastycznej, szatni, kanalizacji i boiska. W roku 1959 było już 17 oddziałów i 683 uczniów. Również krytyczne warunki lokalowe miało liceum ogólnokształcące. Zrodziła się potrzeba budowy nowej szkoły.
Budowę szkoły obecnej rozpoczęto w kwietniu 1964r., a już w październiku roku następnego, czyli 1965 oddano budynek do użytku.
Była to wówczas wspaniała, urzekająca swoją świetnością tysiąclatka. Tu przeniesiono szkołę podstawową ze starego budynku przy ul. Warszawskiej. Wraz ze zmianą lokalizacji szkoły zmieniło się jej kierownictwo. Wieloletni zasłużony kierownik szkoły Antoni Grzelak po 32 latach kierowania szkołą przejął funkcję zastępcy, zaś dyrektorem nowo wybudowanej szkoły został Bohdan Wnuk. Od r.1969 funkcję zastępcy pełniła Zofia Oleksiak. Pan Antoni Grzelak przeszedł na emeryturę.
W nowej szkole pracowało wówczas 22 (dwadzieścia dwoje) n ? li, uczyło się ok. 800 uczniów w 21 oddziałach. Ale ilość uczniów i nauczycieli zwiększała się w szybkim tempie. Przybywało mieszkańców a ponadto w r.1966/67 wprowadzono program szkoły ośmioklasowej.
Wraz ze zwiększaniem się liczby uczniów poprawiono bazę lokalową. W latach 1969 ? 1970 wybudowano pracownię techniki. Nauczyciele poza zajęciami obowiązkowymi społecznie kierowali pracą w różnych organizacjach szkolnych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu dyr. Bohdana Wnuka i nauczycieli wych. fizycznego szkoła odnosiła już wówczas bardzo duże sukcesy sportowe. Jednocześnie cały zespół nauczycielski dbał o wysoki poziom nauczania, odnotowano wiele zwycięstw w konkursach przedmiotowych, do szczebla ogólnopolskiego włącznie. W 1973r. Szkoła została przekształcona na Zbiorczą Szkołę Gminną. Gminnym dyrektorem był Bohdan Wnuk, a zastępcą Zofia Oleksiak. Funkcję wicedyrektorów szkoły podstawowej pełnili kolejno:  p. Małgorzata Desperak, p. Janina Bereda, p. Henryka Suchenek, p. Teresa Żero, Andrzej Wójcik.
Pan Bohdan Wnuk sprawował funkcję dyrektora przez 25 lat do roku 1990. Szanował tradycje szkoły wypracowane przez swego poprzednika p. Antoniego Grzelaka i bardzo dbał o jakość pracy szkoły. W latach 1990 ? 1992 funkcję dyrektora szkoły pełnił Andrzej Wójcik, wówczas  wicedyrektorami   byli: Tadeusz Mikołajek i Karol Jachacy.
Od roku 1990 wraz ze zmianami gospodarczo ? politycznymi w naszym kraju następowały zmiany w systemie nauczania. Wprowadzono do szkoły naukę religii oraz języków zachodnich: francuskiego i angielskiego, a od r.1998 informatykę.
Od roku 1992 do chwili obecnej funkcję dyrektora szkoły pełni Władysław Krysik, a wicedyrektorów: Hanna Gryz, Stanisława Sikora,  a od r.2002 Elżbieta Nowak.
W latach dziewięćdziesiątych szkoła bardzo się rozrosła: uczyło się w niej  ok. 1200 uczniów w 40 a nawet 42 oddziałach, pracowało ok. 60 n-li. Nauka odbywała się na 3 zmiany: od godz. 710 do 1700 a zajęcia sportowe do 1900. Budynek wybudowany wg planu na 600 uczniów okazał się za mały dla liczby dwukrotnie większej. Mimo to poziom nauczania był stale wzrastający, o czym świadczyła ilość finalistów i laureatów w olimpiadach przedmiotowych. Uaktywniła się też współpraca szkoły ze środowiskiem, widoczne stało się zaangażowanie szkoły w uroczystości gminne z okazji świąt, rocznic państwowych i wydarzeń lokalnych. Uroczystości uświetniał powstały w 1995r. Zespół wokalno ? taneczny ?Wiolinki?, który prowadzą do dziś p. Halina Kurek i Grażyna Dąbrowska ? Rudzińska.
Od 1 września r.1999 zgodnie z ustawą o systemie oświaty szkoła podstawowa 8 ? klasowa została przekształcona w 6 ? klasową. Zmienił się też organ prowadzący, którym stała się Rada Gminy Tłuszcz, Kuratorium Oświaty pozostawiło sobie nadzór pedagogiczny. W latach 1999 ? 2001 w budynku tej szkoły miało swoją siedzibę również gimnazjum a do niedawna mieściła  się tu również Poradnia Psychologiczno ? Pedagogiczna.
Pod względem warunków lokalowych i finansowych były to lata bardzo trudne. Piękna w latach 60. szkoła niszczała, trzeba więc było równolegle prowadzić prace remontowe: doprowadzono gaz, zmieniono ogrzewanie na gazowe, wymieniono ciąg wodno ? kanalizacyjny, instalację centralnego ogrzewania, stolarkę okienną i drzwiową. W 2006 r. budynek  docieplono z zewnątrz i wykonano nową elewację. Wykonano  fundamenty pod nową halę sportową.
Obecnie w budynku tej szkoły mieści się tylko szkoła podstawowa. Trudności spowodowane reorganizacją w szkolnictwie i przepełnieniem należą do przeszłości. W szkole jest ponad 600 uczniów w 27 oddziałach, zmniejszyła się liczebność klas. Nowa 6 ? klasowa podstawówka jest wierna tradycji, walczy o wysoki poziom nauczania i wysokie wyniki. Dzięki przychylnej postawie Rady Miejskiej wprowadzono klasy usportowione. W ub. roku ogólnie  w sporcie szkoła uzyskała 3 miejsce w powiecie przed niektórymi szkołami sportowymi, obecnie walczy o drugie. Oprócz zajęć obowiązkowych prowadzone są zajęcia pozalekcyjne: koła przedmiotowe, zajęcia sportowo ? rekreacyjne, artystyczne i profilaktyczne oraz samorząd szkolny kierowany przez p. Grażynę Walicką. Od czterech lat zespół redakcyjny uczniów pod kierownictwem p. Iwony Zdanowskiej i Małgorzaty Roickiej wydaje miesięcznik ? szkolną gazetkę ?Przerwa?. Szkoła współpracuje z miejscowymi placówkami kulturalnymi oraz wspierającymi pracę dydaktyczno ? wychowawczo ? opiekuńczą. Szczególnie cenna jest współpraca z Poradnią Psychologiczno ? Pedagogiczną, Centrum Kultury w Tłuszczu, TPD, Muzeum Ziemi Tłuszczańskiej, Biblioteką Publiczną, Opieką Społeczną, Policją, Strażą Pożarną, Łącznikiem Mazowieckim oraz obiema parafiami rzymsko ? katolickimi.
W maju 2005 roku Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu naszej szkole imienia Jana Pawła II. Szkoła podjęła się trudnego, ale zarazem ambitnego i pięknego zadania. Mamy nadzieję, że wychowanie młodzieży w duchu wartości głoszonych przez Jana Pawła II wyda w przyszłości oczekiwane rezultaty.

 

Chronologiczny tok zdarzeń

w elementarnym skrócie

 

1867 ? w Tłuszczu została powołana elementarna szkoła rządowa.

1918 ? umiera Włodzimierz Charżewski, wieloletni kierownik szkoły.

1918?1935? szkoła funkcjonuje w bardzo trudnych warunkach lokalowych i mieści

się w kilku wynajętych pomieszczeniach na terenie Tłuszcza ze względu

na zwiększającą się ilość uczniów, ponadto rozrasta się z czteroklasowej

w siedmioklasową szkołę podstawową.

1918?1929? kierownikiem szkoły jest Wacław (w niektórych źródłach Józef) Ołdak.

1929?1933? funkcję kierownika szkoły przejmuje Stanisław Kuchna.

1933?1965? w tych latach kierownikiem szkoły jest Antoni Grzelak,

1935? zostaje oddany do użytku nowo wybudowany budynek szkolny przy

ulicy Warszawskiej.

1939?1944? w czasie okupacji hitlerowskiej nauczanie podstawowe odbywa się, ale

pod nadzorem Niemców, trwa jednocześnie nauczanie tajne przedmiotów

1944 ? pod koniec września w wyzwolonym Tłuszczu zostaje wznowione nauczanie

dzieci. Nauka odbywa się w trudnych warunkach powojennych

w ocalałym budynku przy ulicy Warszawskiej.

1948 ? wprowadzono jednolitą siedmioklasową szkołę podstawową połączoną

z czteroletnim liceum ogólnokształcącym.

1961? istnieje Komitet Budowy Szkoły pod kierownictwem Stanisława Kuchny.

1965? szkoła zostaje przeniesiona do nowego budynku przy ulicy Kościelnej 1,

którego budowa trwała zaledwie ponad rok: od kwietnia roku 1964 do

października roku 1965. Na kierownika szkoły zostaje powołany Bohdan

Wnuk, zaś Antoni Grzelak, już na emeryturze, pełni funkcję zastępcy.

1967 ? struktura szkoły została przekształcona z siedmio- na ośmioklasową

szkołę podstawową

1967? umiera Bronisława Kaźmierkowska, wieloletni nauczyciel szkoły, zastępca

kierownika Antoniego Grzelaka.

1968? szkoła pozyskała patrona i otrzymała nazwę: Szkoła Podstawowa im.

Włodimira Komarowa w Tłuszczu.

1968? umiera Wacław Zastępski, wieloletni woźny szkoły.

1970? wybudowano i oddano do użytku pracownię zajęć technicznych, mały

budynek obok szkoły.

1973 ? w Tłuszczu powstaje Zbiorcza Szkoła Gminna. Gminnym Dyrektorem Szkół

zostaje Bohdan Wnuk, zastępcą Zofi a Oleksiak. Na stanowisko wicedyrektorów

Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tłuszczu powołane są panie: Małgorzata Desperak

i Janina Bereda.

1973? dzięki usilnym staraniom nauczycielki historii Ireny Puczyłowskiej w sali nr 14

uroczyście otwarto Izbę Pamięci Narodowej.

1975? wraz ze zmianą administracji państwowej szkoła w Tłuszczu należy do województwa

ostrołęckiego.

1975 ? powołano klasy sportowe czwarte i piąte.

1976 ? funkcję dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Tłuszczu obejmuje Andrzej

Wójcik a następnie Henryka Suchenek, wicedyrektorem zostaje Teresa Żero

i nadal Janina Bereda. Bohdan Wnuk jest nadal dyrektorem gminnym, ponadto

dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Tłuszczu.

1980 ? Bohdan Wnuk ponownie przejmuje funkcję dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej,

gdyż liceum zostaje zlikwidowane.

1981? w szkole, podobnie jak w całej Polsce, wprowadzone są rygory stanu wojennego.

1983? umiera wieloletni kierownik szkoły Antoni Grzelak.

1984? zostaje rozwiązana Zbiorcza Szkoła Gminna a powołany Gminny Inspektorat

Szkół. Inspektorem został Wincenty Szydlik a zastępcami kolejno: Hanna Łopata

potem Ewa Franczuk.

1985 ? zmarła nagle Ewa Ignatowicz nauczycielka matematyki.

1987 ? wicedyrektor szkoły Teresa Żero odeszła na emeryturę, funkcję wicedyrektora

objął Andrzej Wójcik.

1990? nauczyciele, uczniowie i rodzice podjęli uchwałę o zaprzestaniu używania

imienia Władimira Komarowa, odtąd szkoła nosi nazwę Szkoła Podstawowa

w Tłuszczu.

1990? Na emeryturę przeszedł dyrektor Bohdan Wnuk i wicedyrektor Janina Bereda

a kolejnym dyrektorem został Andrzej Wójcik, zaś wicedyrektorami: Tadeusz

Mikołajek i Karol Jachacy.

1992? dyrektorem szkoły na pięcioletnią kadencję zostaje Władysław Krysik a wicedyrektorami:

Hanna Gryz i Stanisława Sikora.

1992? zmarł wieloletni nauczyciel szkoły Józef Kulesza.

1993? dla dzieci szkolnych przy Centrum Kultury w Tłuszczu powstała świetlica środowiskowa.

1994? odbył się pierwszy uroczysty zjazd nauczycieli Antoniego Grzelaka ? wieloletniego

kierownika szkoły w latach 1933?1965.

1995 ? w grudniu został oddany do użytku szkoły rozbudowany, wyremontowany

i nowocześnie wyposażony budynek do zajęć techniki.

1996? od 1 stycznia zwierzchnictwo w sprawach organizacyjnych i gospodarczych nad

szkołą przejęła gmina, sprawy edukacyjne pozostały w resorcie oświaty. Pierwszym

burmistrzem sprawującym nadzór nad szkołą jest Tadeusz Pietrzyk.

1997 ? w styczniu zmarł wieloletni woźny szkoły Julian Wołosiewicz.

1997? dyrektor Władysław Krysik został wybrany na następną pięcioletnią kadencję

pełnienia funkcji dyrektora, funkcję wicedyrektorów nadal sprawują: Hanna

Gryz i Stanisława Sikora.

1997? szkoła posiada pierwsze 9 komputerów, rozpoczyna się komputeryzacja szkoły

w procesie nauczania.

1998 ? w październiku nauczyciel wychowania fizycznego Sławomir Klocek zostaje

burmistrzem i sprawuje bezpośredni nadzór nad szkołą.

1999 ? ponowna zmiana administracji państwowej sprawia, że szkoła znajduje się

w powiecie wołomińskim a województwie mazowieckim, siedziba władz oświatowych

mieści się w Warszawie.

1999? 12 marca Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia struktury

szkoły ośmioklasowej w sześcioklasową szkołę podstawową. W tym roku i w

następnym szkołę opuściło dwa poziomy absolwentów: po ukończeniu klasy

szóstej i ósmej.

1999 ? w budynku szkoły do roku 2001 mieści się również gimnazjum.

2000? trzeciego stycznia zmarła Klementyna Borchert, nauczycielka muzyki, religii

i języka polskiego.

2001? zmarła Irena Puczyłowska, nauczycielka historii i Irena Pycińska, nauczycielka

techniki i nauczania początkowego.

2002? dyrektor szkoły Władysław Krysik otrzymuje nominację na dyrektora trzeciej

kadencji, zrezygnowała z funkcji wicedyrektora Stanisława Sikora, na kolejnego

wicedyrektora dyrektor Władysław Krysik powołał Elżbietę Nowak.

2002 ? zwierzchnictwo nad szkołą sprawuje burmistrz Jan Krzysztof Białek.

2002? zginął tragicznie uczeń klasy czwartej Tomek Czumaj

2004 ? szkoła wróciła do tradycji sportowych, restytuując klasy usportowione, poczynając

od klas czwartych.

2004? zmarł Wincenty Szydlik, nauczyciel przedmiotów humanistycznych, pisarz,

w latach 1984?1990 inspektor szkół w gminie Tłuszcz.

2005? dnia 11 maja Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu szkole imienia Jana

Pawła II i odtąd pełna nazwa szkoły przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu.

2006 ? dnia 18 maja odbyła się wielka gala szkolna poświęcona nadaniu szkole imienia

Jana Pawła II, w czasie której dokonano odsłonięcia tablicy pamiątkowej i poświęcenia

sztandaru szkoły.

2006 ? od września istnieje w szkole Szkolne Centrum Informacji.

2006? dnia 15 października odbyło się uroczyste poświęcenie placu pod budowę nowej

hali sportowej oraz podpisanie i wbetonowanie Aktu Erekcyjnego.

2006 ? dnia 27 listopada zmarła Janina Bereda, nauczyciel nauczania początkowego

i wicedyrektor szkoły.

2007? dzień 18 maja ustanowiono Dniem Patrona, w tym roku szkoła obchodzi to

święto po raz pierwszy.

2007? dyrektor Władysław Krysik otrzymał nominację na stanowisko dyrektora na następne

pięć lat (to już czwarta kadencja), Hanna Gryz odeszła na emeryturę po

44 latach pracy w zawodzie nauczyciela polonisty i 15 latach pełnienia funkcji

wicedyrektora, a zwolnione stanowisko wicedyrektora objęła Beata Dzięcioł.

2007 ? we wrześniu zmarła Gabriela Szydlik, nauczycielka nauczania początkowego,

a w październiku Zofia Oleksiak, wieloletni nauczyciel szkoły i zastępca dyrektora

Bohdana Wnuka.

2008 – w lutym zmarła Teresa Dalgiewicz, nauczycielka matematyki i Urszula Latak,

nauczycielka matematyki i geografii, zaś w wakacje Jadwiga Sokołowska, nauczycielka

nauczania początkowego i techniki.

2009 ? zmarła Ewa Franczuk, nauczycielka matematyki.

2010 ? zmarła Janina Przybysz, nauczycielka biologii, pedagog.

2011 ? pierwszego lutego dyrektor Władysław Krysik rozwiązał stosunek pracy i przeszedł na

emeryturę, a obowiązki dyrektora do końca roku szkolnego pełniła p. Beata Dzięcioł.

2011 ? dyrektorem szkoły na pięcioletnią kadencję zostaje p. Beata Dzięcioł, zaś

wicedyrektorami: p. Małgorzata Roicka, p. Grażyna Radzio, do końca roku

kalendarzowego p. Elżbieta Nowak.

Hanna Gryz

okladka_ksioazki

Okładka książki

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Tłuszczu
ma swoją książkę

(książkę można nabyć w sklepiku szkolnym lub sekretariacie szkoły, dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na działalność statutową szkoły)

14 sierpnia 2014 Autor Kategoria: O szkole Tagi:


Top