ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Informacje o Egzaminie Ósmoklasisty 2023 oraz dostosowaniach

ZGŁASZANIE DO EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W TERMINIE

GŁÓWNYM UCZNIÓW, BĘDĄCYCH OBYWATELAMI

UKRAINY, KTÓRYCH POBYT NA TERYTORIUM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST UZNAWANY ZA

LEGALNY NA PODSTAWIE USTAWY Z DNIA 12 MARCA

2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU

Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO

PAŃSTWA ALBO KTÓRZY PRZEBYWAJĄ LEGALNIE NA

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ,

W PRZYPADKU GDY PRZYBYLI NA TERYTORIUM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Z TERYTORIUM UKRAINY OD DNIA 24 LUTEGO 2022 R. W ZWIĄZKU Z DZIAŁANIAMI WOJENNYMI PROWADZONYMI NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

 • Rodzice lub opiekunowie ucznia – obywatela

Ukrainy składają dyrektorowi szkoły, nie później niż do 2 października 2023 r., pisemną deklarację wskazującą język obcy nowożytny, z którego uczeń – obywatel Ukrainy przystąpi do egzaminu ósmoklasisty (załącznik 3d).

 • Dyrektor szkoły przekazuje dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej informacje o uczniach – obywatelach Ukrainy, którzy będą przystępowali do egzaminu ósmoklasisty, za pośrednictwem SIOEO , do 30 listopada 2023 r.
 • W przypadku ucznia – obywatela Ukrainy, który rozpoczął naukę w VIII klasie szkoły podstawowej po 30 września 2023 r., deklaracja może być złożona później (do

15 marca 2024 r.). Informację o deklaracji złożonej po 30 września 2023 r. dyrektor szkoły przekazuje do OKE niezwłocznie, nie później niż do 22 marca 2024 r.

 • Uczniowi – obywatelowi Ukrainy, który zamierza przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, przysługuje możliwość dostosowania warunków oraz formy przeprowadzania egzaminu

ósmoklasisty, o których mowa w Komunikacie o dostosowaniach (Tabela 1.18), na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

 • W przypadku ucznia – obywatela Ukrainy, który rozpoczął naukę w klasie VIII po 30 września 2023 r., informację o możliwych sposobach dostosowania warunków lub formy egzaminu do indywidualnych potrzeb ucznia dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel jest zobowiązany przedstawić uczniom – obywatelom Ukrainy i ich rodzicom/opiekunom w terminie umożliwiającym im złożenie deklaracji przystąpienia do egzaminu, nie później niż do 8 marca 2024 r., poprzez przekazanie im niniejszej informacji

w tłumaczeniu na język ukraiński.

 • Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje na piśmie rodziców/opiekunów ucznia – obywatela

Зголошення до участі в іспиті восьмикласника під час головного терміну учнів, які є громадянами України, перебування яких на території Республіки Польща вважається законним на підставі ст. 2 п. 1 закону від 12 березня 2022 р.

Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї держави або які перебувають на законних підставах на території Республіки Польща,

 • разі, якщо вони прибули на територію Республіки Польща з території України після 24 лютого 2022 року у зв’язку з військовими діями, що проводяться на території цієї держави
 • Батьки або опікуни учня – громадянина України не пізніше ніж 2 вересня 2023 р. подають директорові школи письмову декларацію із зазначенням сучасної іноземної мови, з якої учень – громадянин України складатиме іспит восьмикласника

(додаток 3d).

 • Директор школи до 30 листопада 2023 р.

передає через  директорові окружної екзаменаційної комісії інформацію про учнів

– громадян України, які складатимуть іспит восьмикласника.

 • У випадку учня – громадянина України, який розпочав навчання у VIII класі початкової школи після 30 вересня 2023 р., декларацію можна подати пізніше (до 15 березня

2024 р.). Інформацію про декларацію, подану після 30 вересня 2023 р., директор школи передає до ОЕК негайно, не пізніше ніж 22 березня 2024 р.

 • Учню – громадянину України, який хоче складати іспит восьмикласника, надається можливість адаптації умов і форми проведення іспиту восьмикласника, про які йдеться в Повідомленні про адаптацію

(Таблиця 1.18), на основі позитивного висновку педагогічної ради.

 • У випадку учня – громадянина України, який розпочав навчання у VIII класі початкової школи після 30 вересня 2023 р., директор школи або уповноважений ним учитель зобов’язаний ознайомити учнів – громадян України та їхніх батьків/опікунів з інформацією про можливі способи

адаптації умов або форми проведення іспиту до індивідуальних потреб учня, передавши їм цю інформацію у перекладі українською мовою у терміни, що дозволять їм подати декларацію про складання іспиту, не пізніше ніж 8 березня 2024 р.

 • Директор школи або уповноважений ним учитель повідомляє в письмовій формі батьків/опікунів учня – громадянина України
SEKCJA 12. Załączniki 133
Ukrainy o wskazanych sposobach про рекомендовані способи адаптації умов
dostosowania warunków lub formy або форми проведення іспиту
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty do восьмикласника до освітніх потреб
potrzeb edukacyjnych i możliwości і психофізичних можливостей цього учня,
psychofizycznych tego ucznia – poprzez передаючи Таблицю 1.18 (у перекладі
przekazanie Tabeli 1.18 (w tłumaczeniu na українською мовою) із зазначеними
język ukraiński) z zaznaczonymi przyznanymi способами адаптації умов або форми
sposobami dostosowania warunków lub formy проведення іспиту, наданими учню.
przeprowadzania egzaminu.  
7)  Rodzice/opiekunowie ucznia – obywatela 7)  Батьки/опікуни учня – громадянина України
Ukrainy potwierdzają otrzymanie i przyjęcie підтверджують одержання інформації,
informacji, o której mowa w pkt 6, poprzez зазначеної в п. 6, підписуючи примірник
złożenie podpisu na egzemplarzu wydruku роздрукованої Таблиці 1.18, який
Tabeli 1.18, który pozostaje w dokumentacji залишається в документації школи, протягом
szkoły, w terminie 3 dni roboczych od 3 робочих днів з моменту отримання
otrzymania pisemnej informacji, o której mowa письмової інформації, про яку йдеться у п. 6.
w pkt 6.  
8)  Możliwe sposoby dostosowania warunków lub 8)  Можливі способи адаптації умов або форми
formy egzaminu ósmoklasisty do potrzeb проведення іспиту восьмикласника до
uczniów – obywateli Ukrainy przedstawione są потреб учнів – громадян України визначені
w tabeli poniżej (tożsamej z Tabelą 1.18 у поданій нижче таблиці (ідентичній
w komunikacie o dostosowaniach). з Таблицею 1.18 у повідомленні про
  адаптацію).
 1.         Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024

Tabela

Можливі способи адаптації

(директор школи зазначає в  способи адаптації, рекомендовані педагогічною радою та прийняті батьками [опікунами] неповнолітнього екзаменованого)

 1. Arkusze dostosowane do potrzeb zdających:

Збірки завдань, адаптовані до потреб екзаменованих:

 1. arkusz z języka polskiego – arkusz treściowo tożsamy z arkuszem dla ucznia, o którym mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemiec), któremu ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu, z kolejnymi dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia w dwóch językach: w języku polskim oraz w tłumaczeniu na język ukraiński, ale: teksty i zadania w języku polskim, zapisywanie rozwiązań do zadań – w języku polskim; w przypadku arkusza z języka polskiego dostosowanie obejmuje również zasady oceniania rozwiązań zadań

збірка завдань з польської мови – збірка завдань за змістом збігається зі збіркою завдань для учня, визначеного ст. 165 п. 1 Закону від 14 грудня 2016 р. Освітнє право

(іноземець), якому обмежене знання польської мови ускладнює розуміння прочитаного тексту, з наступними адаптаціями, тобто інструкції і питання двома мовами: польською мовою та перекладені українською мовою, але: тексти і зміст завдань – польською мовою, запис відповідей до завдань – польською мовою для збірки завдань з польської мови адаптація також стосується правила оцінки рішень задач

збірка завдань з математики – збірка завдань за змістом збігається зі збіркою завдань для учня, визначеного ст. 165 п. 1 Закону від 14 грудня 2016 р. Освітнє право (іноземець), якому обмежене знання польської мови ускладнює розуміння прочитаного тексту, але повний зміст збірки завдань, тобто інструкції, питання до завдань, зміст завдань двома мовами: польською мовою та перекладені українською мовою; відповіді до завдань можна записувати українською мовою

Збірка завдань з сучасної іноземної мови – збірка завдань за змістом збігається зі стандартною збіркою завдань („100”), з адаптаціями, тобто інструкції і питання двома мовами: польською мовою та перекладені українською мовою, зміст завдань – іноземною мовою, записи відповідей до завдань – іноземною мовою. Для завдань, що перевіряють розуміння на слух, учні використовують компакт-диск, підготовлений для стандартної збірки завдань („100”) з інструкціями польською мовою.

Czas pracy zapisany na stronie tytułowej arkusza jest obowiązujący (nie wymaga przedłużenia) – por. „Czas trwania egzaminu z przedmiotów” powyżej.

Вказана на титульному аркуші збірки завдань тривалість роботи залишається без змін (не вимагає подовження) – пор. „Тривалість іспиту з предметів” вище.

 • Możliwość przystąpienia do egzaminu w oddzielnej sali (dotyczy egzaminu ósmoklasisty

z języka polskiego), jeżeli – ze względu na przedłużenie czasu przeprowadzania egzaminu do 210 minut – jest to konieczne do przeprowadzenia egzaminu dla wszystkich zdających

w niezakłócony sposób.

Можливість складання іспиту в окремій залі (стосується іспиту восьмикласника

з польської мови), якщо це необхідно для забезпечення безперешкодного складання іспиту для всіх екзаменованих, зокрема, у зв’язку з подовженням часу проведення іспиту до 210 хвилин.

 1.         Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024
 • Możliwość korzystania ze słownika dwujęzycznego w wersji papierowej lub elektronicznej (język polski – język ukraiński i język ukraiński – język polski) na egzaminie z języka polskiego. Słownik zapewnia szkoła lub uczeń.

Можливість користуватися двомовним словником у паперовій або електронній версії

(польсько-українським та українсько-польським) під час іспиту з польської мови. Словник забезпечує школа або учень.

 • Zapewnienie obecności specjalisty, np. psychologa, pedagoga (może być członkiem zespołu nadzorującego), jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu ze zdającym lub zapewnienia wsparcia psychologicznego.

Забезпечення присутності спеціаліста, наприклад, психолога, педагога (може бути членом групи спостерігачів), якщо це необхідно для утримання належного контакту з екзаменованим або надання психологічної підтримки.

 • Zapewnienie obecności tłumacza (język polski – język ukraiński), który przekaże zdającym informacje dotyczące zasad przeprowadzania egzaminu przekazywanych przed rozpoczęciem pracy z arkuszem egzaminacyjnym.

Забезпечення присутності перекладача (польська мова – українська мова), який перед початком роботи зі збіркою екзаменаційних завдань передасть екзаменованим інформацію про правила проведення іспиту.

 • Pomoc nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy odczytuje z arkusza rezerwowego jeden raz głośno, po kolei wszystkie teksty liczące po 250 wyrazów lub więcej, stanowiące podstawę zadań egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego (możliwe w przypadku gdy uczeń rozumie język polski, jednak ma problemy

z płynnym czytaniem tekstu pisanego).

Допомога вчителя (члена групи спостерігачів), який перед тим, як учень приступить до роботи, один раз вголос читає з резервної збірки завдань по черзі всі тексти, що складаються з 250 слів або більше, які є основою завдань іспиту восьмикласника з польської мови (це можливо у випадку, якщо учень розуміє польську мову, але має проблеми з плавним читанням письмового тексту).

 • Skorzystanie z dostosowań przewidzianych w Komunikacie dla poszczególnych grup zdających. Dostosowanie takie wymaga pisemnego porozumienia dyrektora szkoły z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Використання адаптацій, передбачених у Повідомленні для особливих груп екзаменованих. Такі адаптації вимагають письмового узгодження між директором школи та директором відповідної окружної екзаменаційної комісії.

8 września 2023 Autor Kategoria: AktualnościKomunikatyStrefa rodzicaStrefa ucznia


Top