ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:30-16:00
Home
 

Informacje o przebiegu egzaminu ósmoklasisty dla uczniów i rodziców

Egzamin odbędzie się w dniach 24-26 maja 2022 roku:

 1. 24 maja 2022 r. godz. 900 – I część (język polski)
 2. 25 maja 2022 r. godz. 900 – II część (matematyka)
 3. 26 maja 2022 r. godz. 900 – III część (język angielski)

[WAŻNE!] Wytyczne sanitarne

 • Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek;
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki;
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej oraz posiłku. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą;
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos;
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno – lub wielorazową);
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 2. wychodzi do toalety,
 3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Przed wejściem na salę

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.30. Obowiązuje strój galowy, legitymacja szkolna lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość dziecka. Należy ustawić się w wyznaczonym miejscu zgodnie z listą uczniów.

Przybory na egzaminie:

 • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem,
 • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

O ustalonej godzinie uczeń wchodzi, według kolejności na liście, otrzymuje kopertę ze swoim nazwiskiem (w kopercie znajdują się naklejki) i zajmuje miejsca przy stoliku, którego numer wylosował przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności ucznia.

Po wejściu na salę

Po wejściu do sali uczniowie otrzymują zestawu egzaminacyjne. Wtedy uczeń ma obowiązek:

 1. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie nauczycieli nadzorujących,
 • sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza nauczycielom nadzorującym sprawdzian,
 • sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.

Informacja z kodem ucznia i jego numerem PESEL będzie znajdowała się na naklejkach, które uczeń każdorazowo otrzyma przed wejściem na salę.

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i wynosi on:

 • I część 120 minut,
 • II część 100 minut,
 • III część 90 minut.

Uczeń rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

W czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

W trakcie sprawdzianu nie wolno:

 • opuszczać sali, w której trwa egzamin,
 • opuszczać swojego miejsca,
 • porozumiewać się z innymi zdającymi,
 • zadawać pytań dotyczących zadań,
 • korzystać z telefonów komórkowych, smartwatch oraz innych urządzeń telekomunikacyjnych.

Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkusze:

 • informuje zdających o zakończeniu pracy;
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi;
 • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

TERMINZADANIE
do 28 września 2021 r.Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania uczniów i ich rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
do 30 września 2021 r.Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:- języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu,
do 15 października 2021 r.Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.
do 22 listopada 2021 r.Dyrektor  szkoły  lub  upoważniony  przez  niego  nauczyciel  przekazuje  rodzicom  ucznia  na piśmie informację  o  sposobie  dostosowania  warunków  lub  form  przeprowadzania  egzaminu przyznanych  uczniowi przez radę  pedagogiczną.  Jeżeli  konieczność  dostosowania warunków i form  egzaminu  nastąpiła  po 22 listopada  –  dyrektor  szkoły  niezwłocznie  zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych  przez radę  pedagogiczną dostosowaniach.
do 26 listopada 2021 r.Rodzice  ucznia  składają  oświadczenie  o  korzystaniu  albo  niekorzystaniu  ze  wskazanych sposobów dostosowania.
24, 25, 26 maja 2022 r.Egzamin Ósmoklasisty.
1 lipca 2022 r.Termin ogłaszana wyników Egzaminu Ósmoklasisty.
do 7 lipca 2022 r.Okręgowa  komisja  egzaminacyjna  przekazuje  wyniki,  zaświadczenia  i  informacje  dotyczące egzaminu ósmoklasisty do szkół.
8 lipca 2022 r.Wydanie zdającym zaświadczeń/informacji o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.
13, 14, 15 czerwca 2022 r.Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty. Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

Szczegółowe informacje o zasadach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty od roku szkolnego 2021/2022 są dostępne na stronie internetowej:

E8 2022 Informacja.pdf (windows.net)

https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/E8%202022%20Informacja.pdf

15 lutego 2022 Autor Kategoria: AktualnościKomunikatyStrefa rodzicaStrefa ucznia


Top