ul. Kościelna 1, 05-240 Tłuszcz, tel. 297573002, e-mail: sp_tl_1@op.pl, Sekretariat: Pn-Pt 7:00-17:00
Home
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wspomagającego.

Ogłoszenie o naborze na stanowisko nauczyciela wspomagającego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu ogłasza nabór na stanowisko nauczyciela wspomagającego:

 

 1. Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym  o specjalności pedagogika specjalna
 2. Staż pracy: nie jest wymagany
 3. Wymiar zatrudnienia – pensum: 20godz.
 4. Wynagrodzenie – w zależności od stopnia awansu zawodowego nauczyciela
 5. Czas trwania umowy : umowa o pracę na czas określony od 01.2019 r.  do 21.06.2019 r. z możliwością przedłużenia od 1.09.2019 r.

Zakres czynności osoby zatrudnionej na stanowisku nauczyciela wspomagającego:

 • wsparcie ucznia w bieżącej pracy podczas zajęć edukacyjnych adekwatnie do potrzeb wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • prowadzenie zajęć rewalidacyjnych i/lub specjalistycznych,
 • realizacja czynności opiekuńczych,
 • dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia,
 • informowanie nauczycieli o postępach i trudnościach ucznia w toku zajęć, pomoc nauczycielom w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych,
 • udział w pracach zespołu nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem,
 • opracowanie i modyfikacja IPET,
 • współpraca z nauczycielami w zakresie przygotowania się do zajęć, pomoc w dostosowaniu wymagań odpowiednio do potrzeb ucznia, przygotowanie materiałów i pomocy do zajęć.

 

 Wymagania dodatkowe:

 

 • łatwość nawiązywania i podtrzymywania przyjaznych oraz konstruktywnych relacji z dziećmi,
 • umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność i umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji;
 • odporność na stres;
 • obowiązkowość, rzetelność.

 

Wymagane dokumenty:

 

 1. list motywacyjny;
 2. CV z opisem przebiegu pracy zawodowej;
 3. oryginał kwestionariusza osobowego – Załącznik nr 4 do regulaminu naboru
 4. kserokopie świadectw pracy;
 5. kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 6. oświadczenie o niekaralności i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z art. 11 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (U. 2018 poz. 1000).
 7. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

 

 

Zgłoszenie następuje poprzez dostarczenie dokumentów (np. osobiście, kurierem lub pocztą) do: sekretariatu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Tłuszczu, 05-240 Tłuszcz, ul. Kościelna 1 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: nauczyciel wspomagający do dnia 11.12.2018r. do godz. 17.00. Posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbędzie się dnia 13.12.2018r. o godz. 14.00.

28 listopada 2018 Autor Kategoria: AktualnościOferty PracyOgłoszenia


Top